Skip to main content
Kontakt

Integritetspolicy enligt GDPR

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Din integritet är viktig för oss.

Inom Bergenlöv International Packaging AB (BIPAC) samlar vi in och använder personuppgifter ifrån de personer som interagerar med oss som kund, samt via vår webbplats. Självklart är det av största vikt för oss att de personuppgifter som vi samlar in inte sprids till obehörigas eller missbrukas.

 1. Vad är en personuppgift?

En personuppgift avser varje upplysning (eller kombination av upplysningar) som kan knytas till en identifierad och enskild fysisk person (även kallad registrerad). Exempel är namn, personnummer etc.

2. Hur samlar vi in och använder personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter vid kontakt, såsom telefonsamtal, order, via e-post, vid möten, via vårt kontaktformulär på vår hemsida, etc.

Vilken typ av information samlar vi in?

När Ni blir kund hos oss, ber om offert, och lägger order kan vi komma att samla in följande:

 • För- och efternamn
 • Adress till leveransort eller kontor
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Organisationsnummer för företaget

Vi inhämtar i första hand uppgifter om Er som kund/kontakt. Vi hämtar aldrig information från externa databaser.

Vad använder vi informationen till?

Vi använder Era personuppgifter för att kunna identifiera Er som kund och avtalspart. Era uppgifter används även för att kunna kontakta Er rörande leverans, order, prisaviseringar och erbjudanden kopplade till er verksamhet. De används även för att kommunicera och besvara förfrågningar som kommer in till vår kundtjänst via telefon eller digitala kanaler, samt utreda möjliga reklamationsärenden.

Genomförande av köp/beställning

Era personuppgifter används för att kunna leverera beställd/köpt produkt (inklusive avisering om och kontakt gällande leverans). I de fall där leverans sker av tredje part vidarebefordrar vi även Era kontaktuppgifter till tredje part för att denne ska kunna kontakta Er (t.ex. transportbolag).

Förbättringar

Vi använder också personuppgifter för att kunna skapa, utveckla, driva, leverera och förbättra våra produkter och tjänster, vårt innehåll och vår marknadsföring.

Säkerhet och rättsliga förpliktelser.

Vi behandlar även personuppgifter i syfte att tillgodese säkerheten för alla våra tjänster samt för att förhindra förlust och förebygga bedrägeri. Som exempel kan personuppgifter användas för att utreda försök till intrång. Personuppgifter samlas även in och hanteras för att uppfylla rättsliga förpliktelser, såsom lagkrav, domar eller myndighetsbeslut. Dessa krav kan till exempel avse produktansvar och produktsäkerhet eller bokföring.

3. Vem delar vi informationen med?

Underleverantörer (så kallade personuppgiftsbiträden)

För att kunna leverera varor och tjänster till Er delar vi information med våra underleverantörer (transportörer) och producenter. Vissa av våra underleverantörer och producenter kan ha delar av sin verksamhet i tredje land, det vill säga länder utanför Sverige eller EU/EES. Om vi för att tillhandahålla tjänsten/produkten till Er överför personuppgifter till en leverantör i ett tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerhetsställer att informationen hanteras i enlighet med kraven som ställs i GDPR genom att bland annat ingå EU-kommissionens standardavtal för skydd av personuppgifter med våra underleverantörer och producenter.

Samarbetspartners.

Vi kan göra informationen tillgänglig för våra samarbetspartners som tillhandahåller tjänster och produkter i samarbete med oss.

Myndigheter.

Vi är skyldiga att på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut personuppgifter till exempelvis Skatteverket.

4. Hur länge lagrar vi informationen?

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad vi behöver, och hur länge vi lagrar informationen beror på syftet för vilket informationen samlades in och vilka skyldigheter vi har enligt lag. Kundinformation sparas så länge Ni är, kund, kontakt, avtalspartner eller samarbetspartner. Under samma tid kommer vi även att använda informationen för att kommunicera attraktiva erbjudanden kring våra tjänster och produkter utifrån Era behov. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen.

5. Hur samlar vi in och använder cookies?

Våra webbplatser använder för närvarande bara cookies för att tekniskt hantera trafiken och sparar ingen personinformation och heller ingen annan information efter ditt besök hos oss.

6. Hur skyddar vi Era personuppgifter?

Vi är måna om att ta hand om våra kunder/leverantörer/samarbetspartners och vi inser vikten av vårt ansvar som personuppgiftsansvarig att ta väl hand om de personuppgifter som vi samlar in och hanterar. Vi arbetar ständigt med att skydda Er integritet och arbetar på flera olika nivåer med säkerhet såsom IT-infrastruktur, policyer och riktlinjer. Vi lägger stor vikt vid att arbeta förebyggande och förhindra att Er information sprids och/eller missbrukas. Bland annat genomförs följande säkerhetsåtgärder:

Begränsning av behörigheter

Åtkomst till dina personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Det minimerar antalet personer som har tillgång till uppgifterna och därmed risken för felhantering.

Kryptering

Kryptering av mer känslig information sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder.

Brandväggar och säkerhetslösningar

BIPAC applicerar både brandväggar och andra säkerhetslösningar såsom antivirusprogram för att säkra BIPACs IT-miljö från intrång och yttre hot.

Policyer och riktlinjer

Inom BIPAC finns tydliga och kommunicerade policyer, samt riktlinjer för hur personer inom BIPAC ska hantera personuppgifter. Detta bidrar till en medvetenhet kring hur man kan behandla personliga uppgifter på ett säkert sätt. Seriösa leverantörsval Inom BIPAC använder vi oss bara av seriösa och välbeprövade IT-lösningar och leverantörer. Där styrks leverantörens skyldigheter gentemot BIPAC och i förhållande till GDPR via tydliga avtal.

7. Vilka rättigheter har Ni?

Som registrerad har Ni utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande:

 • Att Era uppgifter rättas om de upptäcks vara felaktiga.
 • Att bli bortglömd om det inte finns andra rättsliga skäl till att BIPAC behöver spara Era personuppgifter, såsom exempelvis bokföringsskyldighet
 • Att komma med invändningar kring och be om begränsningar av vilka behandlingar som BIPAC utför av Era personuppgifter.
 • Att begära ut alla dina personuppgifter ifrån BIPAC i ett strukturerat format.
 • Att bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnar i felaktiga händer.
 • Att få dina personuppgifter utlämnade i elektronisk form för överföring till annan personuppgiftsansvarig

Upptäcker du att något är fel, vill begära ut dina uppgifter eller få dem raderade, kontakta vårt dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan) för att få hjälp.

8. Kontaktuppgifter till oss

Bergenlöv International Packaging AB, org. nr 556642-6762 med adress Stubbsundsvägen 17, 131 47 Nacka, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Behöver du få kontakt med oss gällande dataskydd når du oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen (www.datainspektionen.se)